Stosowanie znowelizowanych norm serii PN-EN 771

 • By  PCBC
 • 2 lutego, 2012
 • Komentowanie nie jest możliwe

UE

Uprzejmie informujemy, że normy:

 • PN-EN 771-1:2011 (EN 771-1:2011)
 • PN-EN 771-2:2011 (EN 771-2:2011)
 • PN-EN 771-3:2011 (EN 771-3:2011)
 • PN-EN 771-4:2011 (EN 771-4:2011)

zastępujące odpowiednio:

 • PN-EN 771-1:2006 (EN 771-1:2003, EN 771-2:2003/A1:2005)
 • PN-EN 771-2:2006 (EN 771-2:2003, EN 771-2:2003/A1:2005)
 • PN-EN 771-3:2005 (EN 771-3:2003) + PN-EN 771-3:2005/A1:2006 (EN 771-3:2003/A1:2005)
 • PN-EN 771-4:2004 (EN 771-4:2003) + PN-EN 771-4:2004/A1:2006 (EN 771-4:2003/A1:2005)

uzyskały status norm zharmonizowanych z dyrektywą Rady 89/106/EWG (komunikat Komisji ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 24 sierpnia 2011 r. seria C nr 246/1)

Zgodnie z tym komunikatem normy: PN-EN 771-1:2011, PN-EN 771-2:2011, PN-EN 771-3:2011 i PN-EN 771-4:2011 mogą być zastosowane w ocenie zgodności wyrobów jako europejskie normy zharmonizowane od dnia 1 lutego 2012 r. Obowiązek ich stosowania w ocenie zgodności nastąpi po upływie okresu przejściowego, tj. od dnia 1 lutego 2013 r.

Normy: PN-EN 771-1:2006, PN-EN 771-2:2006, PN-EN 771-3:2005 i PN-EN 771-4:2004 mogą być stosowane w ocenie zgodności do końca okresu przejściowego, to jest najpóźniej do dnia 31 stycznia 2013 r. (patrz: przypis 4 w wyżej wymienionym komunikacie Komisji). Po dostosowaniu systemu ZKP do wymagań odpowiedniej normy serii PN-EN 771:2011 i podjęciu decyzji o zastosowaniu jej w ocenie zgodności wyrobów, prosimy złożyć wniosek o nowelizację certyfikatu na formularzu FGW-01/4.

Audity w nadzorze zaplanowane na 2012 rok prowadzone będą w oparciu o wymagania norm: PN-EN 771-1:2006, PN-EN 771-2:2006, PN-EN 771-3:2005 lub PN-EN 771-4:2004, chyba że wniosek o którym mowa powyżej wpłynie do jednostki certyfikującej nie później niż 1 miesiąc przed zaplanowanym terminem auditu.

Categories: Wiadomości

Comments are closed.